Năng lực sản xuất chuyền may

Giai đoạn 1: 20 chuyền may sản xuất 5 triệu bottom/skirt/năm hoặc 1.5 triệu áo khoác/năm

Giai đoạn 2: tăng lên 40 chuyền, nâng công suất lên 10 triệu sản phẩm bottom/skirt/năm hoặc 3 triệu áo khoác/năm